مشتری گرامی
به اطلاع می رساند این شرکت در نظر دارد نسبت به عرضه مستقیم شمش های طلای تولیدی خوداقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت حضور در عرضه، به آدرس دفتر مرکزی واقع در تهران، میدان ولیعصر(عج)، کوچه شقایق، پلاک ۵ و ۷ در روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۷/۱۲/22 از ساعت ۱۳:۳۰ الی ۱۴:۰۰ مراجعه نمایند. (شماره تماس ۸۸۹۴۳۵۳۶-۰۲۱ داخلی ۳ جهت هماهنگی در خصوص شرایط عرضه)
“شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران «آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای»

” خرید 660 (ششصد و شصت) تن گلوله فلزی فورج مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران “

 

پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه‌های روشنگر مورخ 1397/10/11 و دنیای اقتصاد مورخ 1397/10/12 به منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات، نسبت به تجدید فراخوان مذکور اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می‌باشند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران  به نشانی مندرج در بند «2» و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند “1” مراجعه نمایند.

 • نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی: تهران، میدان ولیعصر، خیابان شقایق، پلاک 5 و 7
 • محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران
 • موضوع مناقصه: خرید 660 (ششصد و شصت) تن گلوله فلزی فورج مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه
 • نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی
 • مدت زمان اجرای پروژه: یکسال شمسی
 • گواهی نامه صلاحیت: متقاضی ‌می‌بایست؛
 • دارای ساز و کار مناسب به منظور انجام موضوع مناقصه‌ باشد.

– دارای توانایی مالی لازم و کافی و توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات (در صورت برنده شدن) باشد.

– کلیه الزامات مراجع ذیصلاح در اجرای فعالیت‌های مرتبط با موضوع مناقصه را رعایت نماید.

– مجوزهای مربوطه از مراجع ذیربط را اخذ نماید.

– دارای شخصیت حقوقی باشد.

– تولیدکننده اصلی بوده و توانمندی در تامین به موقع موضوع مناقصه را داشته باشد.

 • تامین مالی: از منابع داخلی شرکت
 • مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانتنامه بانکی به مبلغ 2،430،000،000 (دو میلیارد و چهارصد و سی میلیون) ریال که توسط یکی از بانک‌های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادها معتبر و قابل تمدید باشد.
 • زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می‌آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ 2/000/000(دو میلیون ریال) به شماره حساب 5778857780 در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک ملت، شعبه تکاب، کد 11932 ا ز تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز یکشنبه مورخ 1397/12/26 با ارایه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر به همراه اصل مهر شرکت در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب،کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند “1” مراجعه نمایند.
 • زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز دوشنبه مورخ 1398/01/19 به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «2» و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند “1”تحویل نمایند.
 • زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت 14 بعداز ظهر روز شنبه مورخ 1398/01/24 در نشانی مندرج در بند «2».                                                                                                                                            شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران «آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک  مرحله‌ای »

خرید 100 (یکصد) تن سیانید سدیم پولکی با خلوص 40 درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

 

 

 

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات، نسبت به انتخاب پیمانکار جهت خرید 100 (یکصد) تن سیانید سدیم پولکی با خلوص 40 درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می‌باشند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران  به نشانی مندرج در بند «2» و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند “1” مراجعه نمایند.

 • نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی: تهران، میدان ولیعصر، خیابان شقایق، پلاک 5 و 7
 • محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران
 • موضوع مناقصه: خرید 100 (یکصد) تن سیانید سدیم پولکی با خلوص 40 درصد مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه
 • نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی
 • مدت زمان اجرای پروژه: دو ماه کامل شمسی
 • گواهی نامه صلاحیت: متقاضی ‌می‌بایست؛
 • دارای ساز و کار مناسب به منظور انجام موضوع مناقصه‌ باشد.

– دارای توانایی مالی لازم و کافی و توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات (در صورت برنده شدن) باشد.

– کلیه الزامات مراجع ذیصلاح در اجرای فعالیت‌های مرتبط با موضوع مناقصه را رعایت نماید.

– مجوزهای مربوطه از مراجع ذیربط را اخذ نماید.

– دارای شخصیت حقوقی باشد.

 • تامین مالی: از منابع داخلی شرکت
 • مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانتنامه بانکی به مبلغ 625،000،000 (ششصد و بیست و پنج میلیون) ریال که توسط یکی از بانک‌های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادها معتبر و قابل تمدید باشد.
 • زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می‌آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ 2/000/000(دو میلیون ریال) به شماره حساب 5778857780 در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک ملت، شعبه تکاب، کد 11932 ا ز تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه شنبه مورخ 1397/12/28 با ارایه اصل فیش بانکی، مهر شرکت و معرفی نامه کتبی معتبر در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب،کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند “1” مراجعه نمایند.
 • زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه‌شنبه مورخ 1397/01/20 به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «2» و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند “1”تحویل نمایند.
 • زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1397/01/24 در نشانی مندرج در بند «2».                                                                                                                                            شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

به گزارش شما و اقتصاد:  در این همایش یک روزه، خداداد غریب پور رئیس هیئت عامل ایمیدرو، اردشیر سعد محمدی معاون طرح های توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو، هاشم بت شکن از مدیران حوزه بانکی و وحید آزادمنش از سخنرانان این مراسم خواهند بود.
بنابر این گزارش، در این گردهمایی از مهدی کرباسیان رئیس سابق هیات عامل ایمیدرو به پاس خدمات سالیان گذ‌شته وی قدردانی می شود.
نکوداشت سید حسن مدنی استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه امیرکبیر و استاد برجسته حوزه معدن از دیگر برنامه های مراسم گردهمایی مدیران ایمیدرو در سال 97 خواهد بود.

بخش هایی از سخنان خداداد غریب پور در گردهمایی مدیران ایمیدرو:

▪صیانت از منابع انسانی در ایمیدرو را بر خود تکلیف می دانیم
▪به منابع انسانی به عنوان سرمایه نگاه شود
▪توکل برخدا و مسئولیت پذیری شعار ما در ایمیدرو است
▪رویکرد ما کار تیمی است
▪انجام درست کار درست و افزایش بهره وری در اولویت برنامه ها قرار بگیرد
?سال آینده حدود ۳ میلیارد دلار طرح افتتاح می شود
در سال جاری در بیش تر بخش ها رشد دو رقمی در تولید داشته ایم
با توجه به شرایط تحریمی که قرار دادیم، شرکت ها مشکلات خود را به سازمان اعلام کنند
▪روند تهاتر را ادامه خواهیم داد
?اولویت ما برای سال جدید اکتشاف است
▫۲۷۰ هزار کیلومتر مربع کار اکتشافی از کارهای مثال زدنی توسط ایمیدرو است
▫بومی سازی و استفاده از توان مراکز علمی در امور معدنی در دستور کار است.
▫۱۱ میلیارد یورو برای بخش زیرساخت ها تا سال ۱۴۰۰ نیاز است
?توسعه زیربناها و ظرفیت سازی با تشکیل کنسرسیوم ها ضروری است
▪آموزش نیروی انسانی در سازمان جزو برنامه های درون سازمانی است.
▪ رویکرد های آموزشی نیاز به بازنگری دارد
▫تکمیل پروژه های نیمه تمام و مشارکت با بخش خصوصی.

نقل از شما و اقتصاد

پایگاه خبری معدن نیوز- در حالی که به دنبال کاهش ارزش دلار قیمت طلا افزایش یافته است، قیمت فلز پالادیوم به دلیل نگرانی از اعتصاب در بخش معدن آفریقای جنوبی به رقم بی سابقه بالای 1550 دلار رسید.

به گزارش معدن نیوز، قیمت هر اونس طلا امروز با 0.11 درصد افزایش به 1329 دلار و 8 سنت رسید. قیمت طلای آمریکا نیز امروز 0.15 درصد رشد داشت و به 1331 دلار و 50 سنت رسید.

قیمت فلز پالادیوم امروز ابتدا تا رقم 1553 دلار بالا رفت، اما بعدا با اندکی تعدیل و افزایش 0.7 درصدی نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به 1552 دلار رسید.

حداقل 15 شرکت معدنی آفریقای جنوبی بیانیه هایی مبنی بر اعتصاب کارگرانشان در هفته جاری دریافت کرده اند.

شاخص ارزش دلار در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی امروز با اندکی تغییر به 96.381 رسید.

ترامپ دیروز گفت، در صورتی که آمریکا و چین بتوانند بر اختلافات باقی مانده فائق بیایند وی و همتای چینی اش ممکن است به زودی توافقی را برای پایان دادن به جنگ تجاری امضا کنند. وی همچنین گفت طرفین به یک توافق «خیلی خیلی نزدیک» هستند.

اما وی در عین حال اظهار داشت که این توافق ممکن است خیلی زود به دست آید و یا ممکن است اصلا به دست نیاید.

منابع آگاه گفته اند ترزا می، نخست وزیر انگلیس در حال بررسی طرحی به منظور به تعویق انداختن برگزیت است تا مانع از خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا شود.

در همین حال، رئیس جمهوری آمریکا برای برگزاری دومین دیدار خود با رهبر کره شمالی عازم ویتنام شده است.

حجم دارایی های اس پی دی آر گلد تراست بزرگترین صندوق سرمایه گذاری در بازار طلا روز دوشنبه با 0.15 درصد کاهش نسبت به روز جمعه از 789.51 تن به 788.33 تن رسید.

نقل از معدن نیوز

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱ درصد افزایش به ۱۳۲۹ دلار و ۱۶ سنت رسید.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، در حالی که پس از اعلام دونالد ترامپ مبنی بر تعویق افزایش نرخ تعرفه کالاهای چینی ارزش دلار کاهش یافته است و در شرایطی که مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین ظاهرا به خوبی پیش می رود، قیمت طلا امروز با افزایش همراه بود.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با 0.1 درصد افزایش به 1329 دلار و 16 سنت رسید. قیمت طلای آمریکا نیز امروز با 0.2 درصد کاهش به 1330 دلار و 8 سنت رسید.

قیمت فلز پالادیوم هم امروز به رقم بی سابقه 1505 دلار رسید، اما بعدا با اندکی تعدیل و رشد 0.3 درصدی نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به 1502دلار رسید.

شاخص ارزش دلار در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی امروز با 0.1 درصد کاهش به 96.463 رسید.

ترامپ دیروز با اشاره به پیشرفت قابل توجه به وجود آمده در مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین گفته افزایش تعرفه کالاهای چینی را که قرار بود اواخر این هفته اجرایی شود به تعویق خواهد انداخت.

ترامپ همچنین در توئیتی گفته در برخی از حوزه های مورد اختلاف از جمله حمایت از مالکیت معنوی، انتقال تکنولوژی، کشاورزی، خدمات و ارزها پیشرفت هایی حاصل شده و اینکه اگر این پیشرفت ها ادامه یابد وی و همتای چینی اش یک توافق تجاری را امضا خواهند کرد.

چشم‌انداز شاخص دلار نزولی باقی ماند

عامل تقاضا به سود طلای جهانی

دنیای اقتصاد : قیمت طلا در طول هفته گذشته به بالاترین سطح خود در ۱۰ ماه اخیر رسید. تحلیلگران بازارهای جهانی تثبیت قیمت طلا بالاتر از سطح روانی ۱۳۰۰ دلاری را به معنای توانایی این فلز گرانبها برای تداوم روند صعودی می‌دانند. ذخایر طلا در صندوق‌های قابل معاوضه در بورس ظرف سال‌جاری ۴۹/ ۱ میلیون اونس افزایش یافته است که عامل تقاضا را به سود فلز زرد نشان می‌دهد. جرومی پاول، رئیس فدرال رزرو، در آخرین بیانیه خود احتیاط بیشتری به خرج داد که از کاهش شتاب انقباضی حکایت داشت. بنابراین چشم‌انداز سرمایه‌گذاران در رابطه با شاخص دلار کاهشی شد و طلا را وارد کانال افزایشی کرد. در‌صورتی‌که بازدهی ماهانه طلا مثبت باقی بماند، پس از ۱۶ سال، ششمین ماه متوالی صعودی فلز گرانبها رقم خواهد خورد.

براساس آخرین نظرسنجی کیتکو درخصوص روند کوتاه‌مدت طلای جهانی، چشم‌انداز افزایشی همچنان رویکرد غالب کارشناسان است. در نسخه وال استریت این نظرسنجی ۲۰ تحلیلگر شرکت کردند که ۱۵ نفر از آنها، معادل ۷۵ درصد پیش‌بینی کردند قیمت طلا در روزهای آینده افزایش خواهد یافت. ۳ تحلیلگر، معادل ۱۵ درصد روند نزولی را برای قیمت طلا در نظر گرفته‌اند و ۲ کارشناس، معادل ۱۰ درصد نیز اعلام کردند قیمت طلا در طول هفته تغییر خاصی را تجربه نخواهد کرد. نظرسنجی از خرده‌فروشان مین استریت نیز با شرکت ۷۳۴ معامله‌گر به ثبت رسید. از این تعداد ۴۱۳نفر، معادل ۵۶ درصد اعلام کردند قیمت طلا روندی صعودی خواهد داشت. ۱۹۲ خرده‌فروش، معادل ۲۶ درصد رویکرد کاهشی داشتند و ۱۲۹ معامله‌گر، معادل ۱۸ درصد نیز تغییر محسوسی ظرف هفته جاری برای بهای اونس در نظر نگرفتند. طلا از ماه آگوست (شهریور) سال ۲۰۱۸ میلادی تا به حال ۱۲ درصد رشد کرده است. کاهش نرخ بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا، چشم‌انداز ضعیف از رشد اقتصاد جهانی اقتصادی و کاهش شتاب انقباضی فدرال رزرو، هزینه- فرصت سرمایه‌گذاری در بازار ذخایر کالایی امن را برای خریداران افزایش داده است. کاهش احتمالی عرضه در بازار فلز زرد نیز یکی از عواملی است که می‌تواند به تداوم رشد بهای اونس کمک کند. هرچند استخراج طلا از معادن در حال کاهش است.

 نقل از روزنامه دنیای اقتصاد شماره روزنامه: ۴۵۵۵ 
 تاریخ چاپ: 

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران «آگهی تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای»

خرید 2،000 (دو هزار)عدد پارچه فیلترپرس مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران”

 

پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه‌های وطن امروز مورخ 1397/07/02 و دنیای اقتصاد مورخ 1397/07/03 و به منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به قانون برگزاری مناقصات، نسبت به تجدید فراخوان مذکور اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت‌ها و پیمانکاران ذیصلاح که مایل به شرکت در مناقصه فوق می‌باشند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران  به نشانی مندرج در بند «2» و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند “1” مراجعه نمایند.

 • نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی: تهران، میدان ولیعصر، خیابان شقایق، پلاک 5 و 7
 • محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران
 • موضوع مناقصه: خرید 2،000 (دو هزار) عدد پارچه فیلترپرس مورد نیاز کارخانه طلای زرشوران طبق شرح مندرج در اسناد مناقصه
 • نوع مناقصه: یک مرحله ای عمومی
 • مدت زمان اجرای پروژه: بیست ماه کامل شمسی
 • گواهی نامه صلاحیت: متقاضی ‌می‌بایست؛
 • دارای ساز و کار مناسب به منظور انجام موضوع مناقصه‌ باشد.

– دارای توانایی مالی لازم و کافی و توانایی ارایه ضمانتنامه بانکی شرکت در فرآیند ارجاع کار و حسن انجام تعهدات (در صورت برنده شدن) باشد.

– کلیه الزامات مراجع ذیصلاح در اجرای فعالیت‌های مرتبط با موضوع مناقصه را رعایت نماید.

– مجوزهای مربوطه از مراجع ذیربط را اخذ نماید.

– دارای شخصیت حقوقی باشد.

 • تامین مالی: از منابع داخلی شرکت
 • مبلغ ضمانت نامه و نوع تضمین: نوع تضمین باید به صورت ضمانتنامه بانکی به مبلغ 500،000،000 (پانصد میلیون) ریال که توسط یکی از بانک‌های مجاز صادر و امضاء شده باشد و برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادها معتبر و قابل تمدید باشد.
 • زمان و محل دریافت اسناد: از اشخاصی که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می‌آید جهت آگاهی و دریافت اسناد مربوطه پس از واریز مبلغ 2/000/000(دو میلیون ریال) به شماره حساب 5778857780 در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک ملت، شعبه تکاب، کد 11932 ا ز تاریخ درج آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه‌شنبه مورخ .1397/12/14 با ارایه اصل فیش بانکی و معرفی نامه کتبی معتبر و مهر شرکت در یکی از روزهای اداری به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب،کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند “1” مراجعه نمایند.
 • زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز سه‌شنبه مورخ 1397/12/28 به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «2» و یا به آدرس دفتر مرکزی به نشانی مندرج در بند “1”تحویل نمایند.
 • زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت 11 روز دوشنبه مورخ 1397/01/19 در نشانی مندرج در بند «2».                                                                                                                                            شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

 

سایت خوان روزنامه دنیای اقتصاد
تاریخ انتشار : 

طلا امروز چقدر قیمت خورد؟

تسنیم : قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱ درصد رشد به ۱۳۲۴ دلار و ۵۹ سنت رسید.

رویترز گزارش داد، به دنبال خوش بینی نسبت به حل اختلافات تجاری آمریکا و چین که موجب تضعیف ارزش دلار شده است قیمت طلا امروز اندکی افزایش داشت، اما نشانه هایی از احتمال افزایش مجدد نرخ بهره در آمریکا موجب شده تا قیمت ها در روزهای اخیر رو به کاهش بگذارد.

بر اساس این گزارش، قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱ درصد رشد به ۱۳۲۴ دلار و ۵۹ سنت رسید. فلز زرد در مسیر ثبت دومین افزایش هفتگی به میزان تقریبا ۰.۳ درصد قرار دارد. قیمت طلا در روز پنجشنبه به بالاترین رقم ۱۰ ماه گذشته رسیده بود، اما بعدا قیمت ها تضعیف شد. قیمت طلایآمریکا نیز امروز به ۱۳۲۷ دلار و ۷ سنت رسید.

کایل رودا، تحلیلگر بازار نفت در این باره گفت: «نوسانات روزانه قیمت طلا متاثر از تغییرات در بازارهای ارز و ارزش دلار است. چشم انداز قیمت این فلز گرانبها در میان مدت بیشتر به مسائل ژئوپلتیک و سوددهی اوراق قرضه گره خورده است.

 

شاخص ارزش دلار در برابر سبد ارزهای معتبر جهانی در مسیر کاهش هفتگی تقریبا ۰.۳ درصدی قرار دارد که می تواند بزرگترین افت هفتگی در طی یک ماه گذشته باشد.

قیمت فلز زرد روز چهارشنبه به بالاترین رقم ۱۰ ماه اخیر یعنی ۱۳۴۶ دلار و ۷۳ سنت رسید، اما انتشار صورت مذاکرات نشست فدرال رزرو نشان داد که بانک مرکزی آمریکا ممکن است امسال نرخ بهره را افزایش دهد و همین مسئله تضعیف قیمت فلز زرد را به دنبال داشت.

موسسه فیلیپ فیوچرز در یادداشتی نوشت: «ارسال سیگنال های افزایشی از سوی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو موجب شده تاشاخص ها در بازارهای بورس تقویت شود و در عین حال قیمت طلا کاهش یابد.» افزایش نرخ بهره معمولا موجب کاهش جذابیت بازار طلا برای سرمایه گذاران می شود.

 

ژاپن و اروپا آماده انبساط پولی هستند

رکوردشکنی جدید طلا در بازارها

دنیای‌اقتصاد : طلا در بازارهای جهانی به سقف ۱۰ ماه اخیر خود صعود کرد. روز گذشته بهای هر اونس از فلز گرانبها به بالای سطح ۱۳۳۱ دلاری خیز برداشت. در همین حین، شاخص دلار آمریکا نیز روند افزایشی را تجربه کرد که در مقطعی با صعود مجدد به کانال ۹۷ واحدی منتهی شد.

بهای اونس طلا در بازارهای جهانی پس از صعود موفق به بالای مرز مقاومتی ۱۳۲۶ دلاری، دیروز بعد از ۱۰ ماه قیمت ۱۳۳۰ دلاری را لمس کرد. هرچند رفتار سرمایه‌گذاران در بازارها به سود فلز زرد بود؛ اما شاخص دلار آمریکا نیز بار دیگر به بالای سطح ۹۷ واحدی صعود کرد. به‌رغم ثبت بهترین عملکرد روزانه بازارهای سهام آسیایی در روز دوشنبه، دیروز بورس‌های چین نزدیک به ۷/ ۰ درصد ریزش را تجربه کردند. صعود ابتدای هفته بازارهای سهام به‌دلیل خوش‌بینی سرمایه‌گذاران نسبت به نتیجه مذاکرات تجاری میان ایالات متحده و چین رخ داد؛ با این حال، تاثیر این رویکرد در وضعیت روز سه‌شنبه تاثیر مثبت خود را حفظ نکرد. شاخص CSI ۳۰۰ که عملکرد شرکت‌های فعال در بورس‌های شانگهای و شنژن را نشان می‌دهد، دیروز ۷/ ۰ درصد افت کرد. شاخصسهام کرده‌جنوبی (Kospi) نیز ۱/ ۰ درصد ریزش داشت؛ اما شاخص‌های بورس ژاپن ۲/ ۰ درصد رشد کردند. دلیل رفتار متناقض شاخص‌های آسیایی تعدیل روند روز دوشنبه بود. از همین رو شاخص‌های ژاپنی که رشد کمتری را در این روز تجربه کرده بودند، دیروز نیز به رشد خود ادامه دادند.

  تداوم انبساط پولی در ژاپن

ین ژاپن روز گذشته تغییر خاصی در مقایسه با دلار آمریکا نداشت و از پایان روند نزولی روز دوشنبه حکایت می‌داد. ین پس از اظهارات رئیس بانک ژاپن مبنی‌بر احتمال تداوم اجرای سیاست‌های محرک اقتصادی در برابر دلار نزدیک به ۲/ ۰ درصد تضعیف شده بود. «هیروهیکو کورودا» استفاده از سیاست‌های انبساطی را یکی از گزینه‌های روی میز بانک مرکزی در صورت تاثیرگذاری نوسانات ارزی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده جلوه داد. پس از سخنرانی کورودا ین در برابر دلار کاهشی شد و نرخ برابری دلار به ین تا سقف ۸۲/ ۱۱۰ بالا رفت.شاخص دلار در معاملات امروز تحت‌تاثیر اظهارات مقامات بانک‌های مرکزی اروپا و ژاپن در مسیر صعودی قرار گرفت. علاوه‌بر مقامات پولی ژاپن، یکی از مقامات بانک مرکزی اروپا با تایید کاهش نرخ رشد اقتصادی ۱۹ کشور اروپایی عضو منطقه یورو، اعمال رشد نرخ بهره را تا پایان تابستان سال‌جاری منتفی اعلام کرد. در نتیجه، نرخ برابری یورو به دلار همچنان در کانال ۱۲/ ۱ سیر می‌کند. نرخ برابری پوند به دلار نیز از افت مجدد ارزش پول ملی انگلستان حکایت داشت.نااطمینانی از نتیجه مذاکرات بر سر نحوه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، روند مذاکرات تجاری آمریکا با چین، کاهش تولیدات صنعتی آلمان و بحران بدهی ایتالیا از دیگر مسائلی است که باعث کاهش رشد اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو شده است. منطقه یورو در حال تجربه بزرگ‌ترین کاهش رشد اقتصادی خود در طول یک دهه اخیر است.

نقل از دنیای اقتصاد

قیمت فلزات گرانبها

نرخ ارز

پیش بینی هوا

آب و هوا

مارس 26, 2019 - سه‌شنبه
تكاب ایران
2°C
باد 1 متر بر ثانیه (m/s), شرق
فشار 756.96 میلی متر جیوه (mmHg)
رطوبت 98%
ابرها 88%
دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
2/0°C
4/-2°C
5/-2°C
5/-8°C
4/3°C