شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران « آگهی تجدید  فراخوان  ارزیابی کیفی مشاوران بر اساس روش کیفیت و قیمت

خرید خدمات مشاوره و نظارت جهت اجرای سیستم یکپارچه مدیریت پایگاه داده‌ها یو فناوری اطلاعاتی (ERP) در سطح شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

 

 

پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه‌های شروع مورخ 1399/04/24 و مناقصه مزایده مورخ 1399/04/25 به منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد با عنایت به‌ آیین‌نامه  خرید خدمات مشاوره مصوب 1399/07/18، نسبت به تجدید فراخوان مذکور اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح و اشخاص حقوقی داخلی که دارای توان فنی و تخصصی جهت اجرای خدمات مربوطه می‌باشند دعوت به عمل می‌آید جهت دریافت اسناد ارزیابی کیفی پس از واریز مبلغ 2/000/000 (دو میلیون) ریال به شماره حساب 5778857780 در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک ملت شعبه تکاب کد 11932 ضمن بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به نشانی  www.setadiran.ir از تاریخ درج اولین آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز یکشنبه مورخ 1399/06/02 با ارائه اصل فیش بانکی و معرفی‌نامه کتبی به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران  به نشانی مندرج در بند «1» مراجعه و اسناد ارزیابی کیفی را بصورت فیزیکی نیز دریافت  نمایند.

ضمناً این فراخوان هیچگونه تعهدی برای کارفرما جهت دعوت به فرآیند انتخاب مشاور شرکت های دریافت کننده اسناد و ارزیابی کیفی ایجاد ننموده و تنها شرکت‌هایی که دارای شرایط مندرج در اسناد بوده و حائز حداقل امتیاز لازم شوند با تشخیص کارفرما دعوت به ارائه درخواست و پیشنهاد خواهند گردید.

  • نام و نشانی کارفرما: شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی: تهران، میدان ولیعصر (عج)، کوچه شقایق، پلاک 5 و 7
  • محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران.
  • موضوع: خرید خدمات مشاوره و نظارت جهت اجرای سیستم یکپارچه مدیریت پایگاه داده‌ها یو فناوری اطلاعاتی (ERP) در سطح شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران.
  • مدت زمان اجرای پروژه: یک سال شمسی.
  • روش انتخاب مشاور: روش کیفیت (QBS)
  • گواهی نامه پایه صلاحیت: متقاضی ‌می‌بایست؛ دارای صلاحیت انفورماتیکی معتبر بصورت توأم در رشته و پایه های زیر از سازمان برنامه و بودجه کشور (شورای انفورماتیک) باشد.

الف: تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری (پایه حداقل 2)

 ب:  سیستم های اتوماسیون صنعتی (پایه حداقل 4)

ج: ارائه و پشتیبانی بسته های نرم‌افزاری یا بسته های نرم افزاری حامل محتوا (پایه حداقل 4)

د: مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک فناوری اطلاعات و ارتباطات (پایه حداقل 4).

تبصره : لازم به ذکر است ثبت نام شرکت کنندگان در سامانه نظام فنی و اجرایی کشور در نشانی https://sajar.mporg.ir  الزامیست، در غیر این صورت از پذیرش اسناد ایشان معذوریم.

  • زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری (ساعت 16) روز چهارشنبه مورخ 1399/06/12 ضمن بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) فیزیک اسناد را به دبیرخانه کمیسیون معاملات واقع در نشانی مندرج در بند «1» تحویل نمایند.
  • زمان گشایش پاکت ارزیابی کیفی: ساعت 14 روز شنبه مورخ 1399/06/15 در نشانی مندرج در بند «1».

 شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

آب و هوای کنونی تکاب