محصور سازی هودهای کانوپی واحد آزمایشگاه خاک. با همکاری واحدHSEE و بازرگانی.

محصور سازی هودهای کانوپی واحد آزمایشگاه خاک. با همکاری واحدHSEE و بازرگانی.

آماده شدن برای درآوردن نمونه های ذوب شده.

تجدید رنگ جداول و معابر توسط پرسنل خدمات عمومی شرکت.

نظافت صنعتی در واحد سنگ شکن.

آغاز هفته دولت را گرامی میداریم.

“روابط عمومی شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران”

آب و هوای کنونی تکاب