امروز(دوم خرداد 99) صورت گرفت:

بازدید نماینده محترم و منتخب مجلس شورای اسلامی از شرکت زرشوران.

“روابط عمومی”

طلای زرشوران