بازدید هفته گذشته پرسنل شرکت از معادن زیرزمینی، روباز و تراورتن مجتمع معدنی انگوران جهت استفاده از تجربیات معادن مشابه

طلای زرشوران