فرآیند لایروبی از حوضچه شماره دو طبق پروتوکل انجام شد.

طلای زرشوران