برگزاری اختتامیه ممیزی کارخانه و معدن از طرف HSEسازمان ایمیدرو بصورت آنلاین (آقایان مهندس ولدخانی، مهندس بهمنی و مهندس رنجبر)

طلای زرشوران