شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران “آگهی  تجدید فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (همراه با ارزیابی کیفی)عملیات اجرایی فعالیت‌های زیربنایی (شماره یک) در مجتمع طلای زرشوران  

پیرو آگهی فراخوان مندرج در روزنامه‌های نوآوران مورخ 1399/04/23 و همشهری مورخ 1399/04/24 و به منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر، شــــرکت گـــسترش معـــادن و صــنایع مـــعدنی طـــلای زرشـــوران وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در نـــظر دارد با اســــتناد به قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 و آیین نامه اجرایی بند “ج” ماده (12) قانون برگزاری مناقصات، نسبت به تجدید مناقصه انتخاب پیمانکار ذیصلاح جهت “عملیات اجرایی فعالیت‌های زیربنایی (شماره یک) در مجتمع طلای زرشوران” از طریق مناقصه عمومی یک مرحله‌ای (همراه با ارزیابی کیفی) اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان ذیصلاح و اشخاص حقوقی داخلی که دارای توان فنی و اجرایی جهت انجام خدمات مربوطه می‌باشند و تمایل به شرکت در مناقصه فوق را دارند، درخواست می نماید جهت دریافت اسناد مناقصه، با مراجعه به سامانه تدارکات الکترو نیکی دولت (سامانه ستاد ایران) به نشانی www.setadiran.ir پس از واریز مبلغ 2/000/000 (دو میلیون) ریال به حساب شماره 5778857780 و شناسه واریز 10/07 در وجه شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران نزد بانک ملت، شعبه تکاب، کد 11932 از تاریخ درج اولین آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روزدوشنبه مورخ 1399/06/31 اقدام نمایند. ضمناً تاریخ عودت و بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1399/07/14 می‌باشد. خاطر نشان می نماید این فراخوان هیچگونه تعهدی برای کارفرما جهت دعوت به مناقصه شرکت های دریافت کننده اسناد مناقصه ایجاد ننموده و تنها شرکت هایی که دارای شرایط مندرج در اسناد بوده و حایز حداقل امتیاز لازم (ارزیابی کیفی) شوند با تشخیص کارفرما به مرحله بعدی مناقصه راه خواهند یافت.

1 نام و نشانی کارفرما:  شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی تهران، میدان ولیعصر، خیابان شقایق، پلاک 5 و 7.

2 موضوع مناقصه: عملیات اجرایی فعالیت‌های زیربنایی (شماره یک) در مجتمع طلای زرشوران

 3 – محل اجرای پروژه: استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب، کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران.

4 – مدت زمان اجرای پروژه: یکسال شمسی

5 گواهینامه صلاحیت، رشته و پایه: متقاضیان شرکت در مناقصه باید شرکت حقوقی و دارای گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری پایه حداقل چهار در رشته ساختمان و ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.

تبصره یک : ثبت نام شرکت کنندگان در سامانه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در نشانی  (http://sajar.mporg.ir) الزامیست، در غیر این صورت از پذیرش اسناد ایشان معذوریم.

تبصره دو : متقاضیان شرکت در مناقصه باید دارای ظرفیت کاری آزاد حداقل به اندازه برآورد مناقصه در سامانه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی در نشانی (http://sajar.mporg.ir) باشند، در غیر اینصورت از فرآیند مناقصه حذف خواهند شد.

6- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: براساس آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی موضوع تصویب نامه شماره 123402/ت/50659ﻫ مورخ 94/09/22 هیات محترم وزیران به مبلغ 6،050،000،000 (شش میلیارد و پنجاه میلیون) ریال خواهد بود و تضمین ارائه شده می‌بایست برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت قبول پیشنهادها معتبر و تا سه ماه دیگر قابل تمدید باشد.

7-روش تامین مالی: منابع داخلی (شرکت)

8-زمان و محل دریافت اسناد: با مراجعه به سامانه تدارکات الکترو نیکی دولت (سامانه ستاد ایران) به نشانی www.setadiran.ir  از تااریخ درج اولین آگهی حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1399/06/31 می باشد.

9- زمان و محل تحویل اسناد: متقاضیان مکلفند اسناد و مدارک مورد نظر را با شرایط و جزئیات اعلامی در اسناد فرآیند مناقصه، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 14/07/1399 در سامانه تدارکات الکترو نیکی دولت (سامانه ستاد ایران) به نشانی www.setadiran.ir بارگذاری نمایند.

10- زمان گشایش پاکت‌های ارزیابی کیفی : ساعت  9 روز چهار‌شنبه مورخ 1399/07/16 در نشانی مندرج در بند «1» از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

                                                                                               شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران

طلای زرشوران