حضور جناب آقای مهندس باوند معاون محترم معدنی شرکت طلای زرشوران در غرفه زرشوران در همایش فلزات غیرآهنی و فناوری های وابسته

“روابط عمومی”

طلای زرشوران