“برگزاری مانور ودوره آموزشی کار در ارتفاع وفضای معلق جهت آمادگی در برابر حوادث احتمالی و شرایط اظطراری در طلای زرشوران” “مدرس مهندس مجتبی اسمعیل بیگی”

“روابط عمومی”

طلای زرشوران