عنوان کتاب: خطرات در معادن روباز        نویسنده: مجتبی اسمعیل بیگی
معدن‌‌کاری به دلیل ویژگی‌‌های خاص خود جزء مخاطره‌‌ آمیزترین صنایع محسوب می‌‌شود، ازاین‌رو مدیریت ریسک‌‌ در این صنعت از اهمیت دو چندانی برخوردار است. شناسایی عوامل ریسک‌‌زا و آگاهی از میزان و نوع تأثیرات و رتبه‌‌بندی درست آن‌ها گامی اساسی در ارزیابی صحیح و پاسخ‌‌دهی به‌موقع به این ریسک‌ها شده و در نتیجه موجب کاهش زیان این رویدادها خواهد شد.
چکیده
رشد صنایع و جمعیت، هر روز بیشتر از گذشته موجب افزایش پتانسیل خطر و خسارات جانی و مالی می‌‌شود. از یک ‌طرف، نقص قوانین ایمنی و اجرا نشدن کامل آن‌‌ها و از طرف دیگر عدم نظارت و کنترل مناسب و مهم‌‌تر از همه، لحاظ نکردن ملاحظات ایمنی در طراحی فرآیندها و خطای انسانی عوامل اصلی در وقوع حوادث مختلف و گاه جبران‌ناپذیری در صنایع بوده‌‌اند. از طرف دیگر، رقابت شدید صنایع، جایی برای ریسک باقی نمی‌‌گذارد. جمیع عوامل بالا به‌ اضافه اهمیت ایمنی و سلامت انسان موجب شده تا ایمنی در کلیه مراحل طراحی، ساخت و عملیات، عاملی تعیین‌کننده شناخته شود. بدین منظور، روش‌‌هایی برای تحلیل مخاطرات ابداع ‌شده که بتواند پتانسیل وقوع خطر را قبل از شروع عملیات شناسایی کرده و در صورت وقوع، شدت پیامدهای آن را کاهش دهد.
طلای زرشوران