با هدف افزایش آمادگی و هماهنگی تیم های HSE2 در شرایط اضطراری برگزار شد:

“برگزاری مانور آمادگی مشترک اطفاء، امدادونجات توسط واحد HSEE در معدن و کارخانه طلای زرشوران”:

بنا بر گزارش واحد محترم HSEE شرکت، این واحد با هدف افزایش آمادگی و هماهنگی بین تیمهای مختلف مستقر در واحد معدن و کارخانه اقدام به برگزاری مانوری مشترک با موضوع عملیات مشترک اطفاء، امدادونجات توسط واحد HSEE در معدن و کارخانه نمود.

در این عملیات که با حضور آقای مهندس سلاطین، مدیر محترم واحد HSEE برگزار شد نیروهای این واحد ضمن فراگیری آموزشهای صورت گرفته به تمرین عملیات تیم بهداری شامل نجات مصدوم آسیب نخاع، گردن وشکستگی دست و پا و همچنین عملیات اطفاء شامل اطفای کلاس نوع A وB پرداختند.

طلای زرشوران