میثاق و منشور حقوق شهروندی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

به‌نام خداوند جان‌آفرین

میثاق و منشور حقوق شهروندی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران

با توجه به تاکیدات دین مبین اسلام بر حفظ حرمت وکرامت والای انسانی و همسو با سیاست‌های دولت تدبیر و امید، میثاق و منشور حقوق شهروندی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به شرح ذیل می‌باشد.

ماده1:سازمان خود را ملزم می‌داند، کلیه مفاد مصرح در قوانین و مقررات مرتبط با برابری حقوق شهروندی را فارغ از جنسیت، قومیت، طبقه اجتماعی، نژاد، مذهب و امثال آن رعایت کند.

ماده2: سازمان خود را ملزم می‌داند، بر اساس قانون انتشار آزاد اطلاعات مصوب 31/5/1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوانین مرتبط با حقوق شهروندی، تصویب نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیمات و فرآیندهای کاری خود را به نحو مقتضی و بهنگام در اختیار عموم قرار دهد.

ماده3: سازمان به منظور صیانت از حقوق شهروندی و افزایش شفافیت اقدامات خود، ضمن تسهیل فرآیندهای اجرایی از طریق الکترونیکی نمودن گردش امور، نسبت به حذف مقررات زاید و دست و پاگیر اقدام می‌کند.

ماده4: سازمان خود را ملزم به پاسخگویی به تمامی درخواست‌های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه‌های مرتبط با فعالیت‌های خود، در حداقل زمان ممکن می‌داند.

ماده5: سازمان مسئولیت جبران زیان‌های وارده به اشخاص حقیقی و یا حقوقی ناشی از قصور و یا تقصیر در اتخاذ تصمیمات یا اقدامات خود را به عهده می‌گیرد.

ماده6: سازمان با کارکنان سهل‌انگار در اجرای قوانین و یا مقررات مرتبط با حقوق شهروندی، به صورتی جدی و موثر برخورد خواهد‌کرد.

ماده 7: سازمان ملزم به تامین مشارکت موثر کارکنان خود در زمینه صیانت از حقوق شهروندی می باشد.

ماده8: این منشور بر اساس مبانی قانونی موجود تدوین شده و در صورت ضرورت، اصلاح، بازنگری و تکمیل خواهد شد.