ناحیه طرح در بخش میانی یال جنوب خاوری تاقدیس ایمان خان با هسته پروتروزوئیک بالایی قرار دارد. این تاقدیس با مِیل( پلانژ) دو سویه، با راستای NW-SE (125 N ) و شکل بیضی می­باشد که طول آن 8 کیلومتر و عرض آن حدود 2 کیلومتر است. شیب طبقات در دامنه­های تاقدیس در محدوده مورد مطالعه به سمت جنوب باختری و در حدود 35 تا 50 درجه و در نواحی مرکزی تاقدیس بین 45 تا 70 درجه می­باشد. در شمال خاوری این تاقدیس نهشته­های کربناته بلورین واحد چالداغ توسط یک گسل معکوس در مجاورت رسوبات الیگومیوسن قرار می­گیرد. در مرکز این تاقدیس مجموعه دگرگونی ایمان خان قرار گرفته است. روی این مجموعه را سنگ آهک­های چالداغ با همان ساختمان تاقدیسی که اغلب ارتفاعات ناحیه را تشکیل داده­اند، می­پوشاند.

 

نقشه گسل های محدوده زرشوران

در محدوده مورد بررسی با توجه به نقشه گسل های ارائه شده حدودا تعداد 30 گسل اصلی شماره گذاری شده ولی باقی گسلها نیز در نقشه نمایش داده شده است.

گسل های اصلی F4 در امتداد دره کبکان، گسل F1 در امتداد دره معدن، گسل F3 در امتداد دره کربلایی عباس قرار گرفته اند و تقریبا در امتداد شمالی- جنوبی محدوده قرار گرفته اند. این گس ها باعث حرکت و جابجایی در واحدهای زمین شناسی محدوده شده است. شکستگیهای مرتبط با این گسلها،‌ گسلهای فرعی را به وجود آورده اند که مجموع تأثیر آنها باعث شکل گیری شبکه ای از شکستگی های پیوسته و درزه های فراوان شده است. گسلهای شیب لغز F9,F10 و Fu امتداد شرقی- غربی دارند. با توجه به ارتباط واحدهای سنگی و گسل های محدوده می توان براساس شواهد صحرایی گفت گسلهای موجود در شمال محدوده و نیز گسلF8 به عنوان گسل‌هایی هستند که در کانی سازی دخالت مستقیم داشته اند. به دلیل وجود پوشش ضخیم خاک بر روی رخنمون های سنگی، در مورد گسل Fu شواهد صحرایی سطحی را به وضوح نمی توان مشاهده نمود و شناسایی این گسل مهم از روی لاگ کانه های حفر شده صورت گرفته است.