موقعیت جغرافیایی

معدن زرشوران در 35 کیلومتری شمال شهر تکاب در محدوده ای حدودا 37 کیلومتر مربعی در فاصله 7 کیلومتری روستای زرشوران واقع گردیده است. ارتفاع متوسط منطقه حدودا 2350 متر از سطح دریا می باشد. برای دسترسی به محل از پایتخت دو مسیر تهران – زنجان – بیجار – تکاب – زرشوران و تهران – زنجان – دندی – تخت سلیمان – زرشوران وجود دارد. در شکل 1 موقعیت کانسار مشخص است.

 

موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به معدن زرشوران

 

آب و هوا

از آنجا که این منطقه در ناحیه سردسیر و دارای اقلیم نیمه خشک سرد شمال غرب کشور قرار دارد، متوسط دمای سالانه 2/9 درجه سلسیوس می باشد. گرم ترین ماه سال تیر ماه با متوسط 3/22 درجه سلسیوس و سردترین ماه سال دی ماه با متوسط 2/4- درجه سلسیوس هستند. حدود 140 روز از سال دما زیر صفر و جزو روزهای یخبندان است. متوسط بارندگی سالانه حدودا 3/348 میلیمتر بوده که بیشترین بارش ها با 9/64 میلیمتر در فروردین و کمترین آن با 3/1 میلیمتر در شهریور ماه بوقوع می پیوندد. متوسط سرعت باد سالانه برابر 1/3 متر در ثانیه اندازه گیری شده است. حوضه آبریز معدن زرشوران زیر حوضه رودخانه “ساروق چای” بوده که آن نیز از زیرشاخه های حوضه آبریز زرینه رود – سیمینه رود می باشد. بدلیل بارش های مناسب منطقه دارای پوشش گیاهی متنوع و اغلب به صورت بوته و علفزار است.

 

جغرافیای انسانی

به لحاظ مردم شناسی، ساکنان روستاهای اطراف از دو قوم ترک و کرد بوده که کم و بیش با یکدیگر اختلاط نژادی نیز پیدا کرده اند. نزدیکترین روستا به محدوده همان روستای زرشوران است که تمامی ساکنین آن ترک تبار هستند. ترک های منطقه اهل تشیع و کردها از اهل تسنن هستند.