چکیده

حفظ حیات اقتصاد و صنعت آن جامعه است که منابع اصلی ثروت در یک جامعه محسوب می‌شود و ازآنجاکه یک جامعه سالم با نگاه و نیروی کار سالم زنده و پویا است و این میسر نمی‌گردد مگر با ایجاد رفاه اجتماعی، افزایش سطح سلامت، آسایش عمومی جهت ارتقاء و حفظ نیروی کار و حفظ نیروی کار نیز نیازمند مدیریت اصولی با نظام انگیزشی کارآمد و مرتبط باکار است و بالطبع آن ارتقاء و پیشرفت یک جامعه صورت می‌پذیرد. به نحوی همه موارد مطرح‌شده بسان حلقه‌های زنجیر است که نبود یا ناقص بودن هرکدام، حیات دیگری را به خطر می‌اندازد. اگر در جامعه‌ای ‌کاری یا اجتماعی انگیزه وامید دخیل نباشد خیلی زود دلسردی، عدم احترام و نارضایتی عمومی شکل‌گرفته که این باعث می‌شود آن جامعه به ورطه عدم مقبولیت و سرازیری قدم گذاشته و راه شکست را در پیش بگیرد. ازاین‌رو نیاز به استقرار و پیاده‌سازی نظام انگیزشی کارآمدی که در آن کلیه افراد آن جامعه در تصمیم‌گیری‌ها دخیل گردند وجود دارد، با بکار گیری انتخاب درست شاغلین در پست‌های مدیریتی و… بکار گیری نظرات سازنده کارکنان، ارتقاء و پیشرفت کارکنان، تأمین حداقل نیازهای اولیه و درآمد آنها با مدیریت سیستماتیک میسر خواهد شد. در این مقاله سعی شده است به تشریح نظام انگیزشی به کمک روانشناسی صنعتی در صنعت پرداخته و نحوه ایجاد این سیستم توسط مدیریت در جوامع صنعتی پرداخته شود تا بتوان به افزایش راندمان و بهره‌وری کمک کرده و در جهت ارتقاء و پیشرفت و رفاه اجتماعی قدم برداشت. ایجاد انگیزه، امید به زندگی را بالا می‌برد. با افزایش امید به زندگی پیشرفت و توجه به‌سلامت، ارتقاء سطح رفاه و حتی میل به زندگی مدرنیته افزایش می‌یابد که نیاز به صنایع و شرکت‌های خدمات رسان را افزایش داده که نشان‌دهنده وجود و اهمیت حلقه مهمی در زنجیره زندگی به نام نظام انگیزشی کارآمد را می‌رساند.

واژگان کلیدی: نظام انگیزشی، مدیریت صنعتی ، افزایش بهره‌وری، مدیر ، کارکنان

 

980415اهمیت استقرار واستمرار نظام انگیزشی در مدیریت صنعتی سازمانی -فرمت تهران (2)