عملیات توسعه پیوسته سد باطله

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران در نظر دارد نسبت به توسعه پیوسته سد باطله به منظور ساماندهی دپوی باطله و ذخیره و بازگردانی پساب کارخانه اقدام نماید. بدین منظور اقدام به انتشار آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله‌ای با عنوان “عملیات توسعه پیوسته سد باطله به منظور ساماندهی دپوی باطله و ذخیره و بازگردانی پساب کارخانه طلای زرشوران”نموده است. که پس از ارزیابی کیفی و همچنین فنی-مالی از شرکت کنندگان در مناقصه، پیمانکار حائز شرایط انتخاب و عملیات مذکور آغاز می شود.

 

 

طلای زرشوران