“استخر تبخیر”

  • بعد از پروسه طلاگیری، باطله ها به دپوی باطله منتقل می شود و پساب خروجی از کار نیز وارد حوضچه های نگهداری پساب شده و مجددا به چرخه مصرف باز می گردد.

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران دارای دو حوضچه پساب به ظرفیتهای 20.0000 و 13.000 متر مکعب می باشد. شرح مختصری از ساختار سدهای باطله:

آب این حوضچه ها توسط پمپ هایی به مخزن آسیاب برگشته و مجددا به چرخه تولید تزریق می شود.

جهت اطمینان از عدم نشتی حوضچه ها و عدم انتشار آلودگی به محیط زیست، در اطراف حوضچه ها چاههای پیزومتری وجود دارد که کیفیت آب آنها توسط اداره محیط زیست تکاب، آزمایشگاه مورد وثوق اداره محیط زیست و خود شرکت گسنرش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران کنترل می شود

طلای زرشوران